Handelsbetingelser

Her kan du læse webkilde's gældende handelsbetingelser.

1. Anvendelse

 1. Anvendelse
  Følgende vilkår er gældende for alle ydelser og produkter som kunden har aftalt med Webkilde, CVR-nummer 29672091, med mindre partnerne skrifteligt har aftalt andet. Anvendelsen gælder bl.a. bestilling af hjemmesidedesign, udviklingsopgaver, hjemmesideoptimering, webmaster service, hosting, rådgivning og anden levering af serviceydelser og produkter.

2. Aftalegrundlag

 1. Aftalegrundlag
  Betingelserne udgør sammen med Webkilde’s tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).
 2. Ændringer og tillæg
  Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Ydelser og produkter

 1. Standard
  De serviceydelser, som Webkilde sælger og leverer til kunden, udføres i overensstemmelse med detaljerne angivet i tilbuddet.
 2. Kundens medvirken
  Kunden skal give Webkilde adgang til tekster og materiale, i det omfang det er nødvendigt for at udføre den aftalte serviceydel­serne.
 3. Lovgivning og standarder
  Webkilde er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, udover hvad der skriftligt er angivet i tilbuddet. Webkilde er ikke ansvarlig for materiale leveret af kunden, som f.eks. billeder og rettigheder hertil. Ligeledes er Webkilde ikke ansvarlig for design og funktionalitet, som bliver udarbejdet efter kundens ønsker, og som evt. viser sig at krænke en anden virksomheds digitale løsning.

4. Pris og betaling

 1. Pris
  Priserne for de forskellige ydelser beregnes for hvert enkelt projekt og fastsættes af Webkilde i forbindelse med udformning af tilbud. Alle priser er eksklusive moms og i danske kroner.
 2. Betaling
  Webkilde fakturerer kunden efter godkendelse af den endelige hjemmeside og inden opsætning på webhotel, dog senest 4 måneder efter projektet er påbegyndt. Ydelser som er aftalt til timepris faktureres dog løbende, og abonnements ydelser faktureres forud. Fakturaen forfalder til betaling 10 dage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen.

  I forbindelse med køb af hjemmeside, overføres den endelige hjemmeside til kundens server efter betaling af faktura.

5. Forsinket betaling

 1. Rente
  Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Webkilde er uden ansvar for, har Webkilde ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker samt et rykkergebyr på 100kr.
 2. Ophævelse
  Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Webkilde, har Webkilde ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

 1. Tilbud
  Webkilde’s tilbud er gældende i 3 uger fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Webkilde i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Webkilde, medmindre Webkilde meddeler kunden andet.
 2. Ordrer
  Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Webkilde skriftligt, medmindre andet er aftalt.
 3. Ordrebekræftelser
  Webkilde tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Webkilde.
 4. Ændring af ordrer
  Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Webkilde’s skriftlige accept.
 5. Uoverensstemmende vilkår
  Hvis Webkilde’s bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

 1. Leveringstid
  Ønskes en fastsat leveringstid skal dette aftales skriftligt i forbindelse med afgivelse af ordrer, hvorefter levering vil være til den tid, der fremgår af Webkilde’s ordrebekræftelse, medmindre der opstår forhindringer som er ude af Webkilde’s kontrol. Forudsætning for at opgaven kan leveres på det aftalte tidspunkt afhænger af, at kunden leverer eventuelt aftalt materiale til aftalt tid.
 2. Undersøgelse
  Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Webkilde. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Webkilde, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering

 1. Meddelelse
  Hvis Webkilde forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Webkilde kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
 2. Ophævelse
  Hvis Webkilde undlader at levere serviceydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Webkilde. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Abonnementer

 1. Bindingsperiode
  Abonnementer for webhoteller og webmaster service har ingen bindingsperiode, udover den periode der allerede er faktureret for. Alle abonnementer kan opsiges indtil dagen før en ny faktureringsperiode. Opsiges aftalen af Webkilde, skal dette dog ske med mindst 2. måneders varsel over for kunden.
 2. Opsigelse
  Ved opsigelse af et abonnement skal kunden meddele Webkilde dette skriftligt, og senest dagen før en ny abonnementsperiode starter. Evt. resterende måneder bliver ikke krediteret.
 3. Ændring
  Abonnementer kan opgraderes fra dags dato, uanset faktureringsperiode. Ved opgradering betales differencen på den nye pakke og det forudfakturerede beløb for indeværende faktureringsperiode. Nedgraderinger kan først ske ved udløb af indeværende faktureringsperiode.
 4. Prisstigninger for abonnementer
  Eventuelle prisstigninger kan ske på baggrund af stigende driftsomkostninger, lovændringer og den generelle udvikling i branchen. Prisstigninger vil altid blive varslet med mindst 3. måneder. 

10. Ansvar

 1. Ansvar
  Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. Ved overlevering af opgaven har kunden op til 5 arbejdsdage til at gennemgå det leverede og klage såfremt produktet har mangler i forhold til det aftalte.
 2. Ansvarsbegrænsning
  Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan Webkilde’s ikke hæfte for et større beløb end den samlede sum på opgaven. Ved abonnementer kan hæftelse ikke overstige 6. måneders betaling.
 3. Indirekte tab
  Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Webkilde ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
 4. Force majeure
  Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Webkilde ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

 1. Ejendomsret og licens
  Når Webkilde har modtaget den fulde betaling for arbejdet, får kunden automatisk en tidsubegrænset, vederlagsfri licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Webkilde’s udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Webkilde’s udførelse af serviceydelser, herunder design, kode og ophavsrettigheder, tilhører Webkilde. Såfremt der indgår open source software eller andre former for software, som ikke er lavet af Webkilde, gælder andre licensvilkår for disse.
 2. Licenser fra 3. part
  Ved levering af en hjemmeside benyttes der ofte stock fotos og WordPress plugins, hvor Webkilde har erhvervet en særlig licens, der gør det muligt disse kan benyttes på kundens hjemmeside. Hvis kunden eller et andet webbureau, efterfølgende ønsker selv at ændre stock fotos eller overtage plugins, skal kunden eller webbureauet som arbejder videre med hjemmesiden, selv indhente nødvendige licenser, da disse ikke kan overdrages af Webkilde.
 3. Krænkelse
  Webkilde er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Webkilde måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Webkilde, medmindre krænkelsen er forsætlig.

12. Gældende lov og værneting

 1. Gældende lov
  Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.
 2. Værneting
  Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol, og kan udelukkende indbringes for retten i Kolding. Alle tvister skal forinden det indbringes for retten forsøges løst mellem Webkilde og Kunden.

Denne side er sidst opdateret: 14-02-2020